Biuro Obsługi Klienta
Poniedziałek: 9:00 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późn. zmianami Ustawa określa:

 • zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku,
 • warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach z późn. zmianami

Ustawa określa:

 • środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania.
Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z późn. zmianami Ustawa określa:

 • środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwanego dalej „zużytym sprzętem” i  gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania.

Uchwały Rady Miasta Sopotu

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu

Uchwała nr XIII/233/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu
Zawiera:

 • wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach przeznaczonych do użytku publicznego w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
 • zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
 • wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
 • rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na  terenie nieruchomości oraz  na drogach publicznych, warunki  rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • wymagania dotyczące minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
 • warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
 • obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,
 • wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich,
 • obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.
Uchwała nr XXIV/405/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/233/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu
Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/233/2020:

 • zmianę częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała nr XXVIII/483/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/233/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu
Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/233/2020:

 • w załączniku do uchwały zmiana w § 11 brzmienia ustępu 6.

Usługi świadczone w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIII/234/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zawiera:

 • rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała nr XXIV/404/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/234/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/234/2020:

 • uchylenie w § 5 punktu 1,
 • zmiana brzmienia załącznika nr 2 o którym mowa w § 3,
 • zmiana w § 8 brzmienia ustępu 2.
Uchwała nr XXVIII/484/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/234/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/234/2020:

 • w § 1 po punkcie 8 dodano punkt  9,
 • zmiana brzmienia § 7.

Wysokość opłat za usługi

Uchwała nr XXVII/447/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Zawiera:

 • wysokość czynszu  za świadczenie usługi najmu pojemników,
 • wysokość ceny za usługę mycia pojemników,
 • wysokość ceny za odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w zależności od rodzaju odpadu umieszczonego w worku.